ระบบ รับ-ส่ง เอกสารผ่านเครือข่าย LAN ของส่วนงานภายใต้ ภ.1

 
     
ผู้ดูแลระบบ :: ส่วนระบบบำรุงรักษากลางที่ 1
(**ใช้ได้เฉพาะกรณีเชื่อมต่อจากระบบ LAN ของ ภ.1 ในเวลา 07.00-21.00 น.เท่านั้น)